Sỉ vả hay xỉ vả

Ngay cả chính phiên bản thân Jesus Christ củng cảm xúc sự xỉ vả... Trên đường phố, vào chợ, ngay cả lúc sau cuối trên thập giá.

Bạn đang xem: Sỉ vả hay xỉ vả


Even Jesus Christ Himself felt their lash - on the street, in the marketplace, even at the end on the cross.
“Điều kia xảy đến cho cái đó nó vày chúng nó kiêu-ngạo, xỉ-vả với khoe bản thân nghịch cùng dân của Đức Giê-hô-va vạn-quân.
“This is what they will have instead of their pride, because they reproached & kept putting on great airs against the people of Jehovah of armies.
Sau đó là 1 câu chuyện khác về buổi tiệc của Khosrow trong nhà của một fan nông dân; Khosrow bị phụ vương mình xỉ vả rất nặng nề.
This is followed by an tài khoản of Khosrow"s feast in a farmer"s house; for which Khosrow is severely chastised by his father.
Ngài tuyên bố: “Ta đang nghe lời Mô-áp chế-báng, lời con-cái Am-môn sỉ-nhục, chúng nó xỉ-vả dân ta, khoe mình nghịch thuộc bờ-cõi nó.

Xem thêm:


He declared: “‘I have heard the reproach by Moab & the abusive words of the sons of Ammon, with which they have reproached my people and kept putting on great airs against their territory.
Rất có thể là các bạn sẽ không bị lạm dụng thể chất hay bị xỉ vả ( như rõ ràng chủng tộc xuất xắc bị thành kiến nam nữ ) vào lớp học đâu .
Chances are that you wo n"t encounter physical or verbal abuse ( like racist or sexist comments ) in the classroom .
12 Lời tiên tri nói tiếp: “Ta vẫn nghe lời Mô-áp chế-báng, lời con-cái Am-môn sỉ-nhục, chúng nó xỉ-vả dân ta, khoe mình nghịch cùng bờ-cõi nó”.
12 The prophecy continues: “I have heard the reproach by Moab và the abusive words of the sons of Ammon, with which they have reproached my people and kept putting on great airs against their territory.”
Theo như đơn vị tiên tri của Đức Giê-hô-va là Sô-phô-ni sẽ báo trước, bạn Am-môn trở đề xuất “giống như Gô-mô-rơ... Một địa điểm hoang-vu đời đời... Vày chúng nó kiêu-ngạo, xỉ-vả và khoe bản thân nghịch thuộc dân của Đức Giê-hô-va vạn-quân” (Sô-phô-ni 2:9, 10).
As Jehovah’s prophet Zephaniah had foretold, they became “like Gomorrah . . . A desolate waste, even lớn time indefinite . . . Because they reproached and kept putting on great airs against the people of Jehovah of armies.” —Zephaniah 2:9, 10.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M