Bảng tuần hoàn

- vẻ ngoài 1: những nguyên tố được xếp theo chiều tăng cao của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Bảng tuần hoàn

- phép tắc 2: những nguyên tố tất cả cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.

- cách thức 3: các nguyên tố bao gồm cùng số electron hóa trị vào nguyên tử được thu xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là số đông electron có công dụng tham gia hình thành links hóa học tập (electron phần ngoài cùng hoặc phân lớp kế bên cạnh cùng chưa bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- từng nguyên tố hóa học được xếp vào trong 1 ô của bảng điện thoại tư vấn là ô nguyên tố.

- Số trang bị tự của ô thành phần đúng thông qua số hiệu nguyên tử của yếu tố đó.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy các nguyên tố cơ mà nguyên tử của chúng bao gồm cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

b) reviews các chu kì

- Chu kì 1: bao gồm 2 yếu tắc $H,(Z=1)$ cho $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: bao gồm 8 thành phần $Li,(Z=3)$ mang đến $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: bao gồm 8 nhân tố $Na,(Z=11)$ mang lại $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: có 18 nguyên tố $K,(Z=19)$ cho $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: tất cả 18 yếu tắc $Rb,(Z=37)$ cho $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: tất cả 32 yếu tắc $Cs,(Z=55)$ mang lại $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: bước đầu từ thành phần $Fr,(Z=87)$ mang đến nguyên tố tất cả $Z=110$, đấy là một chu kì chưa hoàn thành.

Xem thêm:

c) Phân một số loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là các chu kì nhỏ.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là các chu kì lớn.

$ Rightarrow$ dấn xét:

- những nguyên tố trong thuộc chu kì tất cả số lớp electron cân nhau và bằng số thứ tự của chu kì.

- mở màn chu kì là kim loại kiềm, ngay gần cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 hàng cuối bảng là 2 chúng ta nguyên tố có cấu hình electron sệt biệt: Lantan và Actini.

+ chúng ta Lantan: có 14 nguyên tố che khuất $La,(Z=57)$ thuộc chu kì 6.

+ chúng ta Actini: tất cả 14 nhân tố sau $Ac,(Z=89)$ nằm trong chu kì 7.

3. Nhóm nguyên tố

a) Định nghĩa

- team nguyên tố là tập hợp những nguyên tố mà lại nguyên tử có thông số kỹ thuật electron tương tự như nhau, cho nên vì vậy có đặc điểm hóa học tương tự nhau cùng được thu xếp thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn phân thành 8 đội A (đánh số trường đoản cú IA mang lại VIIIA) và 8 nhóm B (đánh số từ bỏ IB mang đến VIIIB). Mỗi nhóm là một trong những cột, riêng nhóm VIIIB gồm 3 cột.

- Nguyên tử các nguyên tố vào cùng một đội nhóm có số electron hóa trị đều bằng nhau và thông qua số thứ tự của nhóm (trừ nhì cột cuối của tập thể nhóm VIIIB).

* đội A:

- nhóm A gồm 8 đội từ IA mang lại VIIIA.

- các nguyên tố team A tất cả nguyên tố $s$ và nguyên tố $p$:

+ yếu tố $s$: đội IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm, trừ $H$) và nhóm IIA (kim loại kiềm thổ).

+ thành phần $p$: nhóm IIIA đến VIIIA (trừ $He$).

- STT đội = Số $e$ phần ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ cấu hình electron hóa trị tổng quát của tập thể nhóm A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số lắp thêm tự của group $A = a + b$

$ longrightarrow$ giả dụ $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kim loại

$ longrightarrow$ nếu như $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ giả dụ $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* đội B:

- team B tất cả 8 nhóm được khắc số từ IIIB đến VIIIB, rồi IB và IIB theo chiều từ trái sang đề nghị trong bảng tuần hoàn.

- team B chỉ gồm những nguyên tố của những chu kỳ lớn.

- team B gồm các nguyên tố $d$ cùng nguyên tố $f$ (thuộc 2 mặt hàng cuối bảng).

- STT team = Số $e$ phần bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 thuộc team VIIIB)